Структура спеціальності

«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 

Галузь знань: 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”.

Напрям підготовки (спеціальність): 6.010203 “Здоров’я людини”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр.

Освітній рівень: базова вища освіта.

Кваліфікація: бакалавр з основ здоров’я людини.

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти.

Форми навчання: денна.

Термін підготовки: 4 роки.

Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)

Рух України до світового співтовариства, суттєві зміни у підходах суспільства до збереження та зміцнення здоров’я людини як однієї з найвищих цінностей та пріоритетного напрямку державної політики визначають потребу в підготовці фахівців у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров‘я людини» за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

На разі в Чернігівському регіоні виникає нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, спроможних не тільки вирішувати питання відновно-реабілітаційного порядку, але й добиватися того, щоб здоровий стиль життя став основним камертоном життєдіяльності кожного нашого громадянина, а особливо молоді. Слід взяти до уваги факт забруднення навколишнього середовища, що викликано аварією на Чорнобильській АЕС.

Фахівці цього профілю потрібні для реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту щодо підготовки для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх ланках виробничо-соціальної інфраструктури, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи людей з особливими потребами та інвалідів.

Професія фахівця з фізичної реабілітації в Україні є порівняно новою галуззю професійної діяльності, що знаходиться на етапі становлення.

На сьогоднішній день фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і використовується як відновлювальний та профілактичний засіб з метою комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності хворих та інвалідів, основною формою їх застосування є система спеціальних вправ, психологічне відновлення та природні фактори.

 

Характеристика професійної діяльності

Типовими видами діяльності бакалавра з фізичного виховання та основ здоров’я є педагогічна, фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, реабілітаційна, спортивно-масова робота. Він здійснює свою діяльність у середніх та вищих закладах освіти, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, фізкультурних та спортивних організаціях, в дошкільних закладах.

Функціональними обов’язками бакалавра з фізичного виховання та основ здоров’я є проведення індивідуальних та групових занять з лікувальної фізкультури, фізичного виховання, спортивно-масової, рекреаційної, реабілітаційної та оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури.

Фахівець напряму 6.010203 “Здоров’я людини” здатний виконувати зазначену в Національному класифікаторі України “Класифікатор професій” ДК 003:2010 професійну роботу та займати посади, які наведені в таблиці 1.

 Таблиця 1

Перелік посад, які може займати випускник напряму 6.010203 “Здоров’я людини”

Код КП Код ЗКППТР Назва посади
1143.4 21410 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
1143.4 21581 Директор навчального (навчально-тренувального) центру
1143.4 Державний тренер з виду спорту (збірної)
1143.4 Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості
1143.4 Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)
1210.1 24370 Голова клубу (спортивного)
1229.6 21541 Завідувач спортивної споруди
1229.6 21839 Завідувач бази спортивної
1229.6 23829 Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)
1229.6 23856 Начальник табору туристського
1229.6 24641 Керівник фізичного виховання
1229.6 Головний тренер команди (збірної, клубної)
1229.6 Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу)
1229.6 Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)
2340 Вчитель-реабілітолог
2351.2 23478 Методист з фізичної культури
2351.2 Консультант з питань здорового способу життя
3226 23184 Масажист
3226 Інструктор з трудової адаптації
3226 Масажист спортивний
3226 Фахівець з фізичної реабілітації
3340 22764 Інструктор-методист з туризму
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал)
3475 22761 Інструктор-методист з виробничої гімнастики
3475 22768 Інструктор-методист з фізичної культури і спорту
3475 22769 Інструктор-методист спортивної школи
3475 22769 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)
3475 22831 Інструктор з фізкультури
3475 24769 Спортсмен-інструктор
3475 24769 Суддя з виду спорту
3475 Інструктор з аеробіки
3475 Спортсмен-професіонал з виду спорту

 Фахівець з фізичного виховання та основ здоров’я має можливість продовжувати навчання на наступних рівнях освіти.

 

Структура освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма з напряму 6.010203 ”Здоров’я людини” підготовки фахівця з фізичного виховання та основ здоров’я базується на принципах гуманізму, демократизму, особистої відповідальності та пріоритетності загальнолюдських цінностей.

Головною метою освітньо-професійної програми є формування у майбутніх фахівців моральних, естетичних і духовних якостей, потреби до творчості та розширення світогляду.

Фахівець з фізичного виховання та основ здоров’я має бути розвиненою, освіченою та інтелігентною людиною, яка може кваліфіковано здійснювати виховну, фізкультурно-оздоровчу, реабілітаційну та навчально-тренувальну роботу з різним контингентом населення, а також сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню життєво-необхідних навичок, розвитку фізичних якостей, зміцненню здоров’я, підготовці до активної трудової діяльності та служби в Збройних силах України, підготовці кваліфікованих спортсменів та команд.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом підготовки здоров’я людини (галузь знань – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини) включає нормативну та варіативну частини.

Нормативні навчальні дисципліни встановлено відповідно до переліку, визначеного Державним стандартом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Вони формують відповідний рівень гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та професійно-орієнтованих знань, що гарантують відповідність підготовки спеціаліста світовим стандартам та визнання диплому про вищу освіту.

Варіативна частина вміщує цикли дисциплін за самостійним вибором вищого навчального закладу та за вільним вибором студента, запропонованих державним стандартом переліку навчальних дисциплін відповідного професійного спрямування.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки має забезпечити випускників відповідними знаннями і сформувати вміння застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.

Загально-гуманітарні дисципліни надають студентам знання про: зміст, структуру та закономірності історичного розвитку української та світової культури; основні закони розвитку природи та всіх сфер суспільства; суть людини, роль особистості в історичному процесі та суспільних відносинах характерних для сучасної цивілізації; особливості сучасного розвитку українського суспільства та його інтегрування у світову спільноту. Випускники мають набути необхідного рівня знань з української та іноземної мов за професійним спрямуванням.

Спеціально-гуманітарні дисципліни надають студентам знання про: основні історичні етапи, напрямки та проблеми розвитку фізичної культури і спорту як органічної частини соціальної системи та загальнолюдської культури; соціальні функції фізичної культури і спорту у сучасному суспільстві; політичні, соціальні, економічні, юридичні, етичні, естетичні, педагогічні та психологічні аспекти сучасної фізкультурно-спортивної діяльності.

На основі набутих знань випускники повинні вміти: застосовувати соціальні технології з метою забезпечення високої ефективності та якості фізкультурно-спортивної діяльності; ефективно протидіяти антигуманістичним проявам у сфері фізичної культури та спорту; здійснювати економічний аналіз фізкультурно-спортивної та реабілітаційної діяльності та організовувати її відповідно до вимог ринкової економіки; застосовувати педагогічно-психологічні прийоми управління фізкультурно-спортивною діяльністю; правильно застосовувати правові норми у сфері фізичної культури і реабілітації; користуватись у професійній діяльності українською та іноземною мовами.

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки є основою для опанування студентами дисциплін професійно-орієнтованого циклу. Його головна мета полягає у наданні майбутнім фахівцям з фізичного виховання та основ здоров’я комплексу теоретичних знань про людину як біологічну систему та предмет їх педагогічної діяльності. Це здійснюється за рахунок дисциплін медико-біологічного, спеціально-теоретичного та спеціально-практичного блоків, органічне поєднання яких забезпечує формування у студентів основи професійних умінь та навичок.

Дисципліни медико-біологічного спрямування повинні забезпечити природничо-наукову підготовку студентів, що містить знання про будову органів, тканин, систем організму, фізіологічні та біохімічні механізми їх функціонування у нормі, при патології та під час фізичних навантажень, санітарно-гігієнічні умови, необхідні для нормальної життєдіяльності.

Дисципліни спеціально-теоретичного спрямування повинні забезпечити студентів знаннями з біомеханіки, комп’ютерної техніки, спортивної медицини, основ екології, необхідні для їх подальшої професійної діяльності.

Спеціально-практичні дисципліни забезпечують спеціальну педагогічну підготовку з набуття рухового досвіду для раціонального планування та організації реабілітаційно-оздоровчої роботи з різними контингентами населення.

Вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки надає студентам можливість засвоїти знання базового рівня освіти за професійним спрямуванням “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” та опанувати основами фізичної реабілітації при різних нозологічних станах.

Цикл дисциплін вільного вибору студента містить у собі дисципліни, що запропоновані і будуть читатися відповідною кафедрою ВНЗ. Час, що відводиться для опанування навчального плану, вміщує в собі обов’язкові аудиторні заняття та час на самостійну роботу студента.

 Структура спеціальності_2015

ВгоруВгору